Pránzdninový dom

Úvod  Ubytovanie  Fotografie  Cenník  Vybavenie  Mapa  Kontakt  Výlety  
Reklamačný poriadok  Impressum  
sk de en
Reklamačný poriadok

Na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní reklamácie nedostatkov na službách poskytovaných v prázdninovom dome Motýľov vydávam tento reklamačný poriadok na základe Zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok 1
Právo na reklamáciu služieb
Ak klient zistí, že poskytované služby alebo tovar vykazujú nedostatky, má právo túto službu reklamovať. Reklamácia sa uplatňuje bezprostredne po zistení nedostatku u vedúceho prevádzky.

Článok 2
Postup a vybavovanie reklamácie
Pri reklamácii je potrebné uviesť presne službu alebo tovar, ktorý vykazuje nedostatok. Vedúci prevádzky rozhodne podľa druhu a závažnosti reklamácie o spôsobe nápravy ihneď, alebo najneskôr do 3 dní. O zložitej reklmácii spíše vedúci prevádzky záznam a jednu kópiu dostane aj klient. Do 30 dní je prevádzkovateľ povinný oboznámiť klienta s vybavením reklamácie.

Článok 3
Chyby odstrániteľné
Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 419/2001 Zb.

Článok 4
Chyby neodstrániteľné
V prípade porúch a nedostatkov, ktoré nie je možné odstrániť, má spotrebiteľ právo na:
- primeranú zľavu z ceny izby
- zrušenie zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak už bolo zaplatené.

Článok 5
Lehoty na uplatnenie reklamácie
Klient je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1. januára 2008

Juraj Porada
Motýľov, športová 1/1026, 05952 Veľká Lomnica, Slovensko
info@motylov.sk, +421 (0)907 414603, www.motylov.sk