Prázdninový dom

Úvod  Ubytovanie  Fotografie  Cenník  Vybavenie  Mapa  Kontakt  Výlety  
Reklamačný poriadok  Impressum  
sk de en
Reklamačný poriadok

Na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní reklamácie nedostatkov na službách poskytovaných v prázdninovom dome Motýľov vydávam tento reklamačný poriadok na základe Zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok 1
Právo na reklamáciu služieb
Ak klient zistí, že poskytované služby alebo tovar vykazujú nedostatky, má právo túto službu reklamovať. Reklamácia sa uplatňuje bezprostredne po zistení nedostatku u vedúceho prevádzky.

Článok 2
Postup a vybavovanie reklamácie
Pri reklamácii je potrebné uviesť presne službu alebo tovar, ktorý vykazuje nedostatok. Vedúci prevádzky rozhodne podľa druhu a závažnosti reklamácie o spôsobe nápravy ihneď, alebo najneskôr do 3 dní. O zložitej reklmácii spíše vedúci prevádzky záznam a jednu kópiu dostane aj klient. Do 30 dní je prevádzkovateľ povinný oboznámiť klienta s vybavením reklamácie.

Článok 3
Chyby odstrániteľné
Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 419/2001 Zb.

Článok 4
Chyby neodstrániteľné
V prípade porúch a nedostatkov, ktoré nie je možné odstrániť, má spotrebiteľ právo na:
- primeranú zľavu z ceny izby
- zrušenie zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak už bolo zaplatené.

Článok 5
Lehoty na uplatnenie reklamácie
Klient je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1. januára 2008

Juraj Porada
Motýľov, Športová 31/1026, 05952 Veľká Lomnica, Slovensko
info@motylov.sk, +421 (0)907 414603, www.motylov.sk